Regulamin

Motywacja oparta na dowodach

25 CZERWCA 2019

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się  Konferencja „Motywacja oparta na dowodach” 25 czerwca 2019 r.

2. Organizatorem Konferencji jest:
Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu
ul. Św. Józefa 1/3 50-329 Wrocław
tel. + 48 603 933 917
tel. + 48 535 950 283
e-mail: biuro@trenerzy.org.pl
www.trenerzy.org.pl

3. Konferencja organizowana jest na terenie Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43.

4. Uczestnikiem może być każdy, kto wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę za uczestnictwo oraz otrzymał potwierdzenie uczestnictwa ze strony Organizatora. 

5. Wymogi określone w pkt. 5 nie dotyczą prelegentów i gości honorowych Konferencji.

6. Udział w  Konferencji można zgłosić, wypełniając formularz zgłoszeniowy online na stronie www.konferencjamotywacyjna.pl. Rejestracja online i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online przez Uczestnika jest równoznaczne z potwierdzeniem, że ten zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przez Organizatorów na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres
e-mail. 

7. Wypełniając online i przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, Uczestnik zgadza się na umieszczenie danych osobowych w bazie Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu we Wrocławiu w celu przeprowadzenia Konferencji „Motywacja oparta na dowodach 2019” zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich modyfikacji (sprostowania), a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Oficjalne zakończenie rejestracji następuje 20 czerwca 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie udziału w Kongresie jest możliwe jedynie za pośrednictwem e-maila. Osoby zainteresowane powinny wysłać zapytanie o możliwość udziału w Konferencji na adres konferencja@trenerzy.org.pl. Przedstawiciel Organizatora potwierdzi możliwość wzięcia udziału w Konferencji na adres e-mailowy Uczestnika.

9. Opłata rejestracyjna za udziału w Konferencji wynosi i obejmuje:
a) cena 500 zł brutto – dla Towarzyszek i Towarzyszy PTTB z opłaconą składka za 2019 rok
• materiały konferencyjne,
• wyżywienie w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora,
• udział w wykładach,
• udział w warsztatach.
b) cena 700 zł brutto – dla osób, które zarejestrują się i opłacą udział do 25 maja 2019
• materiały konferencyjne,
• wyżywienie w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora,
• udział w wykładach,
• udział w warsztatach.
c) cena 900 zł brutto
• materiały konferencyjne,
• wyżywienie w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora,
• udział w wykładach,
• udział w warsztatach.

10. Opłaty za udział w Konferencji można dokonać, rejestrując się na stronie lub przelewem na konto ING Bank Śląski 70 1050 1504 1000 0023 3500 8906.

11. O udziale w warsztacie Gabriele Oettingen Poznaj WOOP decyduje kolejność zgłoszeń. Może w nim wziąć udział pierwszych 30 zgłoszonych osób.

12. Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegu Uczestnika Konferencji.

13. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji powinna być zgłoszona wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail konferencja@trenerzy.org.pl. W przypadku dokonania wpłaty za udział w wydarzeniu i rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji do 15 czerwca 2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo pobrania od uczestnika 50% opłaty. Po tym terminie Organizator nie zwraca opłaty za udział w Konferencji.

14. Za pokrycie szkody oraz pozostałych kosztów powstałych z winy Uczestnika nieobjętych ceną i nieuregulowanych do dnia zakończenia Konferencji odpowiada Uczestnik bądź delegująca go firma/ instytucja/ urząd. W przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika płatności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Organizator wystawi fakturę i prześle ją na adres wskazany podczas rejestracji online. Uczestnik lub delegująca go firma/ instytucja/ urząd jest zobowiązany uregulować należności w terminie wskazanym na fakturze.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, zamieszczając informację na stronie Konferencji bez obowiązku uprzedzenia w formie wiadomości mailowej i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec jakichkolwiek osób.

16. Organizator ma prawo do dokumentowania przebiegu imprezy oraz wykorzystywania nagranych lub utrwalonych materiałów w mediach elektronicznych, prasie, broszurach, ulotkach, itp., a udział Uczestnika w Konferencji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wskazane działania, w tym wykorzystanie wizerunku Uczestnika. 

17. Regulamin Konferencji dostępny jest na stronie internetowej www.konferencjamotywacyjna.pl w siedzibie Organizatora oraz na Recepcji Centralnej w trakcie trwania Konferencji. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas wydarzenia przez Uczestnika Konferencji.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.