Konferencja
Motywacja oparta na dowodach

Dlaczego WARTO

Dylematy motywacji

Motywacja i motywowanie jest wyjątkowo atrakcyjnym tematem w dzisiejszym świecie biznesu. I choć wiele już o niej napisano, część ważnych dla menedżera pytań pozostaje nadal bez jednoznacznej odpowiedzi. Jak na co dzień motywować pracownika? Czy ważniejsza jest motywacja wewnętrzna czy zewnętrzna? Czy wynagrodzenia, premie, prowizje są wystarczającym motywatorem? Jak utrzymywać zaangażowanie pracownika w realizowanych obowiązkach?

Wiedza czy na pewno?

Niestety wiedza o motywacji często nie jest poparta wynikami badań naukowych. W wielu przypadkach bazuje na historycznych teoriach, co do których mamy pewność, że nie odzwierciedlają dzisiejszego poziomu wiedzy. Z przykrością należy stwierdzić, że nieudowodnione teorie i tezy wciąż prezentowane są w mediach i na salach szkoleniowych.

Uznani eksperci

Aby usystematyzować wiedzę na temat motywacji, zapraszamy Państwa na pierwszą w Polsce konferencję poświęconą w całości temu tematowi w nurcie Evidence Based. Znane i cenione autorytety zajmujące się w teorii i praktyce motywacją zaprezentują wiedzę, która rzuci światło na tak istotny dla każdego menedżera temat. Specjaliści z Polski i zagranicy przedstawią, jak w dzisiejszych – trudnych – realiach biznesu budować rzeczywiste zaangażowanie w oparciu o motywację, pasję i akceptację porażki.

Program

25 czerwiec 2019

08:30 – 09:00

Rejestracja gości

09:00 – 09:15

Przywitanie gości
Wprowadzenie

09:15 – 10:15

Future Thought and Behavior Change – wykład Gabriele Oettingen

10:15 – 10:30

Networking podczas przerwy kawowej

10:30 – 11:15

Motywacja bez mitów
– wykład Sławomir Jarmuż

11:15 – 12:00

Wzmacnianie motywacji osiągnięć: pięć wymiarów regulacji lęku przed porażką
– wykład Paweł Fortuna

12:00 – 12:15

Networking podczas przerwy kawowej

12:15 – 13:00

Pasja – wolność czy zniewolenie?
Jak odróżnić pasję harmonijną od obsesyjnej?
– wykład Ewa Jarczewska-Gerc

13:00 – 13:30

Motywacja zmiany
– wystąpienie Janek Mela

13:30 – 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 – 16:00

Warsztaty w grupach prowadzonych przez trenerów PTTB

Warsztat I – Poznaj WOOP
*
O udziale w warsztacie prowadzonym przez Gabriele Oettingen decyduje kolejność zgłoszeń, może w nim wziąć udział ograniczona liczba osób, dla pozostałych warsztat poprowadzą trenerzy PTTB.

Warsztat II – Metoda 6 kroków – motywacja według Michaela Pantalona

Warsztat III – Motywowanie sytuacyjne, czyli jak wzmacniać motywację w zależności od kontekstu?

16:00 – 16:20

Networking podczas przerwy kawowej

16:20 – 17:20

Podsumowanie konferencji
Gala Książka dla trenera 2018
Losowania nagród wśród uczestników

Prelegenci

Future Thought and Behavior Change 

Gabriele Oettingen

0

Gabriele Oettingen jest profesorem psychologii na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Jest autorką ponad 150 artykułów i książek na temat myślenia o poznaniu, emocjach i zachowaniu. Otrzymała doktorat z Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium i Instytutu Fizjologii Behawioralnej Maxa Plancka w Seewiesen, Niemcy.
Jej główny wkład w tę dziedzinę to badania nad pułapkami pozytywnego myślenia i techniki samoregulacji skutecznej w codziennym życiu i długoterminowym rozwoju. Prace Gabriele Oettingen są publikowane w czasopismach z zakresu  psychologii społecznej i osobowości, psychologii rozwojowej i edukacyjnej, w psychologii zdrowia i psychologii klinicznej, w psychologii organizacyjnej i konsumenckiej, a także w czasopismach neuropsychologicznych i medycznych. Jej odkrycia wzbogacają   rozwijającą się literaturę na temat zachowań i zmian stylu życia, a instytucje edukacyjne coraz bardziej interesują się stosowaniem jej badań.
Jej pierwsza książka popularno-naukowa RETHINKING POSITIVE THINKING: Inside the New Science of Motivation została opublikowana przez Current, Penguin Random House, w październiku 2014 (więcej informacji można znaleźć na stronie www.woopmylife.org).

Cytaty „Myśl pozytywnie!” znajdują się wszędzie, ale wbrew powszechnemu przekonaniu samo  pozytywne myślenie o przyszłości redukuje wysiłek i obniża nasze szanse na sukces. Badania prowadzone przez ponad 20 lat pokazują, że marzenia o pożądanej przyszłości prowadzą do niskiego wysiłku i niewielkiego sukcesu. Jak więc uniknąć niebezpieczeństw pozytywnego myślenia? Zestawiając nasze marzenia z osobistymi przeszkodami, dążymy do pożądanej przyszłości, która może zostać zrealizowana, i zrezygnujemy z tych, które nie mogą.
Będę mówić o tej strategii samoregulacji, zwanej kontrastowaniem mentalnym (mental contrasting), jej nieświadomych mechanizmach oraz o tym, w jaki sposób ludzie mogą korzystać z niej jako efektywnego kosztowo i czasowo narzędzia do spełniania ich życzeń i rozwiązywania problemów. Połączenie mentalnego kontrastu z intencjami wdrożenia okazało się szczególnie skuteczne w zmianie myśli, uczuć i zachowań. Strategia ta lub technika WOOP (Życzenie, Rezultat, Przeszkoda, Plan)  - mogą być wykorzystywane jako wieloaspektowe narzędzie samoregulacji w celu poprawy codziennego życia i długotrwałego dobrobytu.

Future Thought and Behavior Change 

Gabriele Oettingen

0

Gabriele Oettingen is a Professor of Psychology at New York University. She is the author of more than a 150 articles and book chapters on thinking about the future and the control of cognition, emotion, and behavior. She received her Ph.D. from the Ludwig Maximilian University of Munich and the Max Planck Institute for Behavioral Physiology in Seewiesen, Germany. Her major contribution to the field is research on the perils of positive thinking and on Mental Contrasting, a self-regulation technique that is effective for mastering one’s everyday life and long-term development. Gabriele Oettingen’s work is published in social and personality psychology, developmental and educational psychology, in health and clinical psychology, in organizational and consumer psychology, as well as in neuropsychological and medical journals. Her findings contribute to the burgeoning literature on behavior and life style change, and educational institutions have increasingly become interested in the application of her research.
Her first trade book, RETHINKING POSITIVE THINKING: Inside the New Science of Motivation has been published by Current, an imprint of Penguin Random House, in October 2014 (for more information, see www.woopmylife.org).

“Think positive!” quotes are found everywhere, but contrary to popular belief merely thinking positively about the future hurts effort and success. Research conducted over more than 20 years finds that dreams about a desired future lead to low effort and little success. So, how can we avoid the perils of positive thinking? By juxtaposing our dreams with personal obstacles, we pursue desired futures that can be realized and we let go from those that cannot. I will talk about this self-regulation strategy, called mental contrasting, its non-conscious mechanisms, and how people can use it autonomously as a cost- and time-effective tool to fulfil their wishes and resolve their concerns. Combining mental contrasting with implementation intentions (MCII) has proven to be particularly effective in changing thought, feeling, and behavior. MCII or – Wish, Outcome, Obstacle, Plan (WOOP) – can be used as a multifaceted self-regulatory tool to improve one’s everyday-life and long-term well-being.

previous arrow
next arrow
Slider

Motywacja bez mitów

Sławomir Jamuż

Doktor psychologii, trener, coach. Jest członkiem założycielem GLOBE – The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Współautor książek: Podręcznik trenera, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich.
Zdjęcie_kol

W świecie biznesu motywacja pracowników jest jednym z kluczowych czynników sukcesu. Jednak codzienna praktyka często odbiega od dobrze sprawdzonej wiedzy. Teoria autodeterminacji Richarda Ryana i Roberta Deciego porządkuje wiedzę na temat motywacji, odzierając ją z uproszczeń i mitów. Wieloletnie badania pokazują praktyczne wykorzystanie tej teorii w biznesie, edukacji, sporcie
i służbie zdrowia. W trakcie prezentacji propozycja Autora zostanie wzbogacona o inne koncepcje, dając słuchaczom inspiracje
w codziennej pracy menedżerskiej.

Paweł_Fortuna

Wzmacnianie motywacji osiągnięć: Pięć wymiarów regulacji lęku przed porażką

Paweł Fortuna

Psycholog biznesu, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL, wykładowca na psychologii biznesu
i przedsiębiorczości i studiach MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Praktyk biznesu udzielający wsparcia w sytuacjach trudnych i/ lub wymagających nowatorskich rozwiązań. Autor i współautor kilkunastu książek. Trzykrotny laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą psychologiczną książkę roku (m.in. Pozytywna psychologia porażki) oraz trzykrotny laureat nagrody „Książka dla Trenera” Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu (m.in. Perswazja w pracy trenera).

Motywacja osiągnięć jest najważniejszą siłą mobilizującą człowieka do działania w przestrzeni biznesu. Jest konstruktem niejednolitym składającym się z dwóch ważnych wymiarów: (1) nadziei na sukces oraz (2) lęku przed porażką. Dla optymalnego funkcjonowania niezbędne jest ustalenie właściwych proporcji tych dynamizmów. W zależności od typu wykonywanych zadań silniejsza powinna być nadzieja lub lęk. Praktyka biznesowa dostarcza wielu przesłanek wskazujących na trudności w tym zakresie. Najczęściej zbyt silny okazuje się lęk przed porażką. W efekcie pracownicy przyjmują postawę asekuracyjną, wybierają strategie defensywne – przypominają piłkarzy, którzy wychodzą na boisko, by nie przegrać. Na szczęście współczesna psychologia dostarcza wskazówek umożliwiających kontrolę i regulację tego ramienia motywacji osiągnięć.

Pasja – wolność czy zniewolenie?
Jak odróżnić pasję harmonijną od obsesyjnej?

Ewa Jarczewska-Gerc

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS
w Warszawie. Posiada 15 lat doświadczenia zawodowego jako wykładowca, trener i badacz. Prowadzi warsztaty, szkolenia, wykłady oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. Stypendystka w Indiana University of Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych. Autorka książki Rola wyobrażeń w osiąganiu celów, symulacje mentalne.

BIO-Ewa_jarczewska-Gerc

Podczas wystąpienia Autorka przedstawi różnice między pasją autonomiczną, motywowaną wewnętrznie, a pasją wiążącą się
z kompulsywnym, a czasem nawet pełnym bólu, działaniem. Pokaże, że granica między rodzajami pasji jest cienka i bywa trudna do uchwycenia. Czy możliwe jest wejście na poziom mistrzowski w danej dziedzinie bez cierpienia i samoumęczenia? Jaka jest różnica między samodyscypliną a obsesją? I dlaczego jednak warto mieć pasję? Na te i inne pytania Autorka postara się odpowiedzieć w trakcie swojego wystąpienia. 

IMG_0001-1

Janek Mela

Podróżnik, społecznik, mówca motywacyjny. Urodził się 30 grudnia 1988r.
w Gdańsku, ale wychował się w Malborku. W 2002 roku, mając 13 lat, uległ ciężkiemu wypadkowi – w wyniku porażenia prądem (15 000V) amputowano mu rękę i nogę. Dwa lata później razem z polarnikiem Markiem Kamińskim wyruszył na wyprawę na Biegun Północny i Południowy. W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan, przebiegł New York City Marathon i ukończył triathlon Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia. Porusza się na protezie nogi. W 2008 roku założył Fundację Poza Horyzonty, która jako jedyna pomaga osobom po amputacjach we wszelkim wieku dofinansowując zakup protez, rehabilitację, pomoc psychologiczną, a przede wszystkim pokazując, że mimo tragicznych doświadczeń można żyć pełnią życia i realizować swoje pasje oraz marzenia. Zdobywca wielu prestiżowych nagród w dziedzinie sportu i działalności prospołecznej. Od kilku lat prowadzi szkolenia motywacyjne dla firm.
W wolnych chwilach robi zdjęcia w pustostanach, szyje na maszynie, chodzi na slackline i poznaje zakamarki Syberii.

Nie znamy swojej siły póki nie pojawi się konieczność jej wykorzystania. Gdybym nie przeszedł wszystkich trudów, które mi się w życiu przydarzyły, nie uwierzyłbym, że ktoś taki jak ja może sobie z nimi dać radę. Mało tego – wyjść z tych upadków wzmocniony. Bywa tak, że siła doskonali się w słabości. Nie ma się co czarować – gdy walczymy o rzeczy wielkie, trzeba się liczyć z porażkami. Nie ma prostych dróg na szczyt. Gdy upadniesz, nigdy nie wstawaj z pustymi rękami. Dzięki temu, co wyciągnąłem z porażek i dzięki ludziom, którzy zainspirowali mnie do walki o swoje życie, udało mi się znaleźć w sobie siłę do zdobycia obu biegunów, paru innych szczytów czy mety maratonu, ale przede wszystkim zbudować przekonanie, że nie ma nierozwiązywalnych problemów, że na wszystko jest jakaś metoda. To nie ilość rąk czy nóg decyduje o naszej sile, ale nasze podejście do życia. Jak mawiał Scott Hamilton, jedyną niepełnosprawnością
w życiu jest złe nastawienie. A zmiany zazwyczaj niosą coś dobrego. Nie bójmy się ich.

Warsztaty

Poznaj WOOP

   • WOOP (Wish-Outcome-Obstacle-Plan) to oparta na dowodach strategia zdrowia psychicznego. Ludzie mogą ją wykorzystać, aby znaleźć i spełnić swoje życzenia oraz zmienić swoje zachowanie. Badania nad WOOP rzucają nowe światło na psychologię motywacji, która z początku może cię zaskoczyć: przeszkody najbardziej utrudniające spełnienie marzeń mogą zostać wykorzystane do ich spełnienia. WOOP poprowadzi Cię przez proces, w którym zidentyfikujesz swoje Marzenie, zidentyfikujesz i wyobrazisz sobie najlepszy Rezultat, zidentyfikujesz i wyobrazisz sobie krytyczną Przeszkodę w sobie, a na koniec wygenerujesz plan pokonania potencjalnych przeszkód.

   • WOOP może wspierać zmianę zachowania we wszystkich sytuacjach. Jest dla ludzi, którzy czują, że utknęli w miejscu, i nie wiedzą, co robić. Dotyczy to również ludzi, którzy czują, że życie mogłoby dać im coś więcej, choć sprawia wrażenie uporządkowanego. WOOP sprawdza się również wśród ludzi, którzy stoją w obliczu konkretnego wyzwania lub nadchodzącej zmiany w życiu. Technika wspiera  ludzi w regulowaniu siebie, aby potrafili  inicjować i wytrwać w codziennych  obowiązkach  oraz  realizować długoterminowe cele.

   • prof. Gabriele Oettingen przedstawi strategię WOOP. Poprowadzi Cię przez cztery kroki WOOP, i nauczy cię, jak możesz zastosować WOOP do własnych marzeń i celów. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami z ćwiczeń WOOP. 


   • Learning to Use and Apply WOOP

   • WOOP (Wish-Outcome-Obstacle-Plan) is an evidence-based mental strategy that people can use to find and fulfill their wishes and change their behavior. Research on WOOP adds a unique twist to the Psychology of Motivation which at first may surprise you: The obstacles that impede you most from fulfilling your wishes can be used to fulfill your wishes. WOOP guides you through a process in which you will identify your Wish, identify the best Outcome and imagine it, identify the critical Obstacle in you and imagine it, and finally generate a Plan to overcome the obstacle.

   • WOOP can support behavior change in all situations. It is for people who feel stuck and don’t know what to do. It is also for people whose lives seem just fine but who feel they can do better. And it is for people who face a specific challenge or transition. It supports us in regulating ourselves to initiate, sustain, and complete our daily chores and pursue our long-term goals. By

   • Prof. Oettingen will introduce you to the WOOP strategy. She will guide you through the four steps of WOOP, and she will teach you how you can apply WOOP to your own personal wishes and goals. The practical introduction to WOOP complements the keynote address of the morning in which she presents the science behind WOOP. In the workshops, the attendants will be able to ask questions and share and discuss their experiences of going through a guided WOOP exercise.


Metoda 6 kroków – motywacja według Michaela Pantalona

Jakie pytania powinienem zadać, aby wybrać najlepszego kandydata podczas rekrutacji? Jak sprawdzić jego motywację do pracy, a nie tylko wiedzę i umiejętności? Jak mógłbym poprowadzić rozmowę, aby pracownik podjął się zadania, którego często unika lub nie chce się go podjąć i to w sposób, który obudzi w nim motywację?


Jeśli te pytania są Ci bliskie i nie posiadasz na nie satysfakcjonującej odpowiedzi, zapraszamy na warsztat. Podczas zajęć nie tylko poznasz metodę Michaela Pantalona, ale też dowody naukowe potwierdzające jej działanie. Co najważniejsze otrzymasz narzędzie oparte na tej koncepcji, sprawdzone w biznesie. Metoda 6 kroków pomoże Ci w wielu sytuacjach biznesowych.

Motywowanie sytuacyjne, czyli jak wzmacniać motywację w zależności od kontekstu?

Mówią, że jeśli znajdziesz pasję, to już nigdy nie będziesz musiał pracować…
W rzeczywistości, jeśli praca jest Twoją pasją, to pracujesz dokładnie tyle samo, a nawet więcej. Pasja w dzisiejszych czasach stała się niemal synonimem motywacji, a przecież w życiu nie wszystko robimy z pasji. Zdarza się, że robimy rzeczy, które nie sprawiają nam przyjemności, ale głęboko wierzymy w ich sens. Czasem, zanim w coś uwierzymy, robimy to najzwyczajniej z innych powodów. Ludzie motywowani są różnymi czynnikami w zależności od sytuacji oraz predyspozycji osobowościowych.
W warsztacie tym pokażemy, jak wzmacniać motywację w zależności od kontekstu sytuacyjnego, a także jak dostosować ją do osobowości pracownika. W oparciu o wyniki badań zaprezentujemy różne formy motywowania, począwszy od motywacji zewnętrznej aż po motywację autonomiczną. 

Poznaj Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu

W obliczu narastającej fali pseudokoncepcji i podejść nieadekwatnych do biznesu, propagujemy treści merytoryczne, które są oparte na rzetelnej i sprawdzonej wiedzy osadzonej w osiągnięciach nauki i praktyki zarządzania.

Zrzeszamy trenerów, którzy dbają o merytoryczną jakość swojej pracy i opierają ją na rzetelnych, udokumentowanych empirycznie podstawach oraz propagujemy etyczne standardy związane z tym zawodem.

www.trenerzy.org.pl

Komitet Naukowy Konferencji
Paweł Bogusław
dr Sławomir Jarmuż
prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
Jacek Romański
prof. dr hab. Marek Szopa

Komitet Organizacyjny Konferencji
Andrzej Ambroży
Paweł Bogusław
Anna Cieślik
Anna Komorek
Agnieszka Pełka-Szajowska
Artur Roger
prof. dr hab. Marek Szopa
dr Agnieszka Wiśniak

Patroni Medialni

Partnerzy / Wystawcy

Rejestracja

Zapraszamy do wyboru opcji Rejestracji.

500 zł

dla Towarzyszek i Towarzyszy PTTB z opłaconą składką za 2019 rok

Udział w Konferencji

Udział w 3 warsztatach

Udział w Gali Książka dla trenera 2018

Materiały konferencyjne

Certyfikat

Lunch, przerwy kawowe

Dla Uczelni Łazarskiego

Udział w Konferencji

Udział w 3 warsztatach

Udział w Gali Książka dla trenera 2018

Materiały konferencyjne

Certyfikat

Lunch, przerwy kawowe

900 zł

Udział w Konferencji

Udział w 3 warsztatach

Udział w Gali Książka dla trenera 2018

Materiały konferencyjne

Certyfikat

Lunch, przerwy kawowe

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

 1. O udziale w warsztacie Gabriele Oettingen Poznaj WOOP decyduje kolejność zgłoszeń, może w nim wziąć udział ograniczona liczba osób. Dla pozostałych warsztat ten poprowadzą trenerzy PTTB.  
 2. Każda osoba kupująca powyżej trzech biletów w cenie 900 zł otrzymuje 100 złotych rabatu promocyjnego na każdy bilet.
 3. Osoba, która zrezygnuje z udziału w konferencji przed 15 czerwca 2019 r. otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty za udział w Konferencji na konto. Po tym terminie Organizator nie zwraca opłaty za udział w Konferencji.
 4. Opłaty za udział w Konferencji można dokonywać przelewem na konto ING Bank Śląski 70 1050 1504 1000 0023 3500 8906 lub poprzez blik, płatności on-line etc., po wybraniu opcję tpay.com.

Chcesz zostać członkiem PTTB?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Adres

Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu ul. Św. Józefa 1/3 50-329 Wrocław

Telefon kontaktowy

+48 509 288 757
+48 535 950 283